Logo webu
Česká verze
Přejít na Slovenskou verzi
Otevřít vyhledávání
Otvoriť menu

Reklamace zboží a záruka od 1.1.2014

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách eshopu, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na obalu určeném pro český trh, v návodu připojeném k věci anebo v reklamě, formou sdělení v českém jazyce určeného pro spotřebitele v České republice uvedena doba, po kterou lze věc použít (dále jen „záruční doba“), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci. Pokud k výrobku byl vystaven záruční list společnosti DSI Czech s.r.o., kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adresu [email protected] nebo telefonicky na telefonní linku +420 225 386 191, kde si kupující domluví postup vyřízení reklamace. V případě, že výrobek obsahuje jiný záruční list než vystavený společností DSI Czech s.r.o. , postupujte prosím podle pokynů v tomto záručním listu.

Reklamující kupující doručí zboží za podmínek stanovených v Záruč